Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Kim jesteśmy

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Jednym z głównych celów na polu nauki jest inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa – jednym z przykładów jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadania realizowane przez Fundację w sposób integralny wiążą się z utrzymaniem i rozwojem szkolnictwa dziennikarskiego poprzez upowszechnianie wyników badań w formie konferencji, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego kraju. Podejmowane w poszczególnych zadaniach tematy mają charakter innowacyjny, dotychczas zgłębiany fragmentarycznie lub wyłącznie z jednej perspektywy. Zasięg i skala podejmowanych zadań obejmuje całą Polskę, w tym przede wszystkim przedstawicieli świata nauki (także doktorantów) z wielu ośrodków naukowych, mediów, ale – w nie mniejszym stopniu – również studentów. Fundacja od lat organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje i materiały pokonferencyjne oraz realizuje projekty badawcze.

W obszarze działalności naukowej Fundacja organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje, monografie, materiały pokonferencyjne, przygotowuje raporty dla firm oraz realizuje projekty naukowe:

W obszarze działalności kulturalnej Fundacja realizowała projekt promujący język ojczysty, digitalizację polskich druków ulotnych i Polski dotyczących XVII i XVIII wieku, trzy edycje spotkań z fotografią dokumentalną oraz warsztaty fotograficzne:

W obszarze działalności edukacyjnej Fundacja zrealizowała projekty skierowane do młodzieży szkół średnich, studentów, dziennikarzy mediów lokalnych, m.in. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, z zakresu ekonomii, integracji europejskiej oraz procesów prywatyzacyjnych.

Fundacja wspiera wydawanie gazety studenckiej Instytutu Dziennikarstwa UW „PDF” oraz portalu studenckiego pdf.edu.pl – gazeta i portal są poświęcone zagadnieniom z zakresu mediów, public relations oraz fotografii dokumentalnej i reportażowej.

Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową. Szkolenia prowadzą uznani eksperci o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, ludzie z wiodących uczelni i firm, co zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenia są adresowane do osób otwartych na nowe doświadczenia ,które pragną rozwijać swoje umiejętności z różnych dziedzin. Nasi wykładowcy, to często autorzy podręczników, dobrze zorientowani w potrzebach firm i instytucji. Ich szeroka wiedza w połączeniu z  najskuteczniejszymi metodami i technikami nauczania zapewnia przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób  i dostosowany do potrzeb uczestników. Nasi eksperci  podzielą się z uczestnikami najnowszą wiedzą z zakresu poprawności językowej, redagowania pism i tekstów, prawa prasowego, social media, komunikacja w firmie i PR, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, prawa prasowego, wystąpień publicznych, a także fotografii dokumentalnej. Nasze szkolenia prowadzone są ciekawie i pozwalają skutecznie zastosować w pracy zdobytą wiedzę . W szkoleniach otwartych i zamkniętych brali udział pracownicy z takich instytucji, firm, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria Prezydenta RP, Carrefour Polska, Naczelna Izba Kontroli, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych, BGŻ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe w Legionowie,  Skanska Polska, Polska Akcja Humanitarna, Vattenfall Heat Polska, Ministerstwo Skarbu Państwa, PFRON, Lasy Państwowe, PZU Życie,  Agencja Nieruchomości Rolnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Naczelna Izba Kontroli, BGŻ, ING Bank Śląski, PKO BP S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Pamięci Narodowej, Energa S.A, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Adama Mickiewicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Kancelaria Sejmu i Senatu,  i wielu innych.

W realizowanych szkoleniach dbamy o wysoką jakość i praktyczność przeprowadzanych zajęć

Fundacja w sposób rzetelny prowadzi politykę finansową i od początku funkcjonowania terminowo i prawidłowo wywiązuje się z realizowanych zadań.