IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego wraz z Zakładem Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego organizowała IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze “Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych”.

Jak zmienił się świat mediów w trakcie pierwszej dekady obecnego millenium ukazuje Michael Schudson w artykule w „Journalism” z 2009 roku o znamiennym tytule Ten years backwards and forwards, w którym uświadamia nam, iż: nie istniały wtedy Facebook, YouTube, Wikipedia, blogosfera stawiała swoje pierwsze kroki, a obecny gigant technologiczny i medialny Google dopiero został zarejestrowany. W cyfrowej rzeczywistości wiele się więc wydarzyło od początku XXI wieku. Proponujemy w związku z tym dyskusję na temat specyfiki działania mediów na świecie w epoce wielkiej zmiany systemowej, jaka dokonuje się we wszystkich sektorach mediów za sprawą Internetu.

IV_OSM_baner

Sieć i cyfryzacja mediów oznaczają dalekosiężne skutki, nie tylko o charakterze technologicznym, lecz także – a nawet przede wszystkim – społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Internet stał się katalizatorem gwałtownych przemian o zasadniczym, strukturalnym dla systemów medialnych znaczeniu. Określenia takie jak konwergencja, Web 2.0 lub blogowanie weszły na stałe do słownika nauk społecznych: medioznawstwa, politologii czy socjologii. Płynność ekosystemu mediów, przenikanie form i gatunków, zacieranie granic sektorów mediów, informacji i rozrywki, dziennikarstwa i PR, wreszcie trudności z definiowaniem samego dziennikarstwa powodują problemy nawet z określeniem obszarów badawczych (np. co jest lub nie jest komunikowaniem masowym, kto jest dziennikarzem itd.)

Ekspansja Internetu zauważalnie sprzyja ideologicznej polaryzacji mediów, co dotyczy zarówno wielkich mediów tradycyjnych, jak i lokalnych portali oraz blogosfery. W wirtualnym ekosystemie mediów, ale nie tylko tam, powstało wiele ideologicznie zorientowanych portali, co bywa komentowane jako symboliczny powrót do upartyjnionej prasy oraz zmierzchu umiarkowanych mediów mainstreamowych.

Dlatego też pragniemy przeprowadzić debatę, jakie zmiany w systemach medialnych dokonały się za sprawą nowych form komunikacji masowej, jakie efekty spowodowane powstaniem nowych mediów są na tyle trwałe, że można mówić o zmianie systemowej. Co oznacza dla różnych sektorów medialnych fakt dokonującej się konwergencji oraz zmiany w zachowaniach odbiorców? Czy jest możliwe dostosowanie się mediów tradycyjnych do nowego ekosystemu komunikowania masowego? Jakie kryteria, w związku z nowymi formami działalności przedsiębiorstw medialnych, należy zastosować w typologii systemów medialnych? W jaki sposób państwo i organizacje międzynarodowe mogą – lub muszą – ingerować w działalność nowych mediów, w związku z koniecznością ich regulacji? I czy w sposób znacząco odmienny od przyjętych dotychczas schematów?

W związku z wielowątkowością i złożonością tych zagadnień proponujemy obrady w trzech panelach skoncentrowanych wokół poniższych problemów:

  1. Zmiany w sektorach mediów tradycyjnych (prasy, radiofonii i telewizji) spowodowane przez rewolucję cyfrową. Co zmienia Internet w działalności mediów tradycyjnych? Jakie modele biznesowe tworzą organizacje medialne w nowym ekosystemie? Co to oznacza dla dziennikarzy (pracowników mediów)?
  2. Czy regulacje w sferze działalności mediów nadążają za zmianami? Czy da się Internet ująć w ramy prawne podobne/zbliżone do mediów tradycyjnych?
  3. Zachowania odbiorców mediów istotnie się zmieniły w epoce Internetu, wielokanałowości źródeł informacji i mediów społecznościowych. Jakie zmiany są najważniejsze dla nowego sposobu funkcjonowania mediów, zarówno w obszarze programowym, finansowania mediów (np. opłaty za treści online) jak i w zakresie dostępności różnych treści (np. ochrona dzieci, mowa nienawiści itp.)?

Referaty zgłoszone do dyskusji zostaną wyselekcjonowane pod kątem ich zgodności z powyższymi propozycjami. Preferowane będą opracowania powstałe na bazie badań empirycznych oraz studia przypadków, oparte o najnowsze wyniki raportów i analiz skutków wpływu Internetu na systemy medialne w skali lokalnej, krajowej lub globalnej.

Do dyskusji nad powyższymi kwestiami pragniemy zaprosić Koleżanki i Kolegów w trakcie seminarium, które odbędzie się 21 marca 2014 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Opłata za udział w seminarium wynosi 150 złotych, a dla doktorantów – 100 złotych. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu i hotelu (seminarium jest jednodniowe).


Dane do przelewu

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego
ul. Nowy  Świat 69, p. 307, 00-046 Warszawa, NIP 521-32-36-597
Konto bankowe: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724
Tytułem: “IV OSM”

Uczestnicy zainteresowani uzyskaniem faktury proszeni są
o podanie danych jednostki pokrywającej koszty uczestnictwa
(nazwa, adres, NIP) oraz adresu korespondencyjnego,
na który ma zostać wysłana faktura (można ją również
odebrać osobiście w trakcie semianarium).


Tematy referatów wraz z abstraktami (do 1 tys. znaków) należy przesłać do dnia 7 lutego 2014 roku na adres: systemy.medialne@id.uw.edu.pl. Organizatorzy drogą elektroniczną powiadomią każdego z uczestników o zakwalifikowaniu jego wystąpienia.

W związku z planowaną publikacją po seminarium teksty o maksymalnej objętości 20–22 tys. znaków należy przesłać do końca marca 2014 roku na adres: systemy.medialne@id.uw.edu.pl.


Program konferencji


 

mgr Halina Grażyna Oblas-Fadlallah

Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

Prof. dr hab. Janusz W. Adamowski

Kierownik Zakładu Zagranicznych Systemów Medialnych ID UW

Dr hab. Alicja Jaskiernia

Sekretarz seminarium

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab

Sprawy organizacyjne

dr Michał Wierusz-Kowalski

Media

 Patroni naukowi:

 Patroni medialni:

 medionzawczy170  medioznawca-kolo  [new!]RadioKampus  winieta-polska-the-times

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo-mnisw-pl

Scroll to Top