Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

Konwencje i struktury gatunkowe współczesnych mediów ulegają ciągłym przeobrażeniom. Klasyczny kanon dziennikarskiej wypowiedzi zastępują różnego rodzaju przekazy hybrydowe lub synkretyczne, które łączą w sobie cechy gatunków dziennikarskich z formami wykorzystywanymi w innych obszarach twórczości. 

banerVOSM (1)

Ta narastająca tendencja po części wynika z nowych możliwości technologicznych mediów i konwergencji ich oferty, czyli dostosowywania się form tradycyjnych do wymogów nowych technologii i vice versa, po części z nasilającej się konkurencji między nadawcami i wreszcie, co się z tym wiąże, z wyborów, oczekiwań i przyzwyczajeń odbiorców. Istnieje zatem potrzeba zastanowienia się nad skalą i kierunkami zmian genologicznych we współczesnych mediach.
Celem seminarium byłaby więc próba ustalenia zakresu, specyfiki oraz typologii oferty gatunkowej w prasie, radiu telewizji i Internecie, a także odniesienie się do migracji wzorców gatunkowych między mediami i przykładów ich mimetyzmu.

Organizatorzy seminarium chcieliby, aby tematyka wystąpień i dyskusji koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

Liczymy, że uczestnicy konferencji przy tej okazji odpowiedzą na kilka istotnych pytań, m.in.:

Więcej informacji i zgłoszenia na V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze “Gatunki i formaty we współczesnych mediach”