Redagowanie tekstów

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów informacyjnych, urzędowych, opracowań, krótkich tekstów, uporządkowaniezasad ortograficznych, interpunkcyjnych, redagowania i
przypomnienie zasad poprawności językowej.

Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:

 pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i
przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
 pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
 zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
 zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy
wydarzeń dziejowych, zwroty grzecznościowe)
 podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu
zdania)
 zapis dat i wartości liczbowych
 zapis skrótów i skrótowców
Podstawowe zasady fleksji i składni:
 odmiana nazwisk polskich i obcych
 odmiana nazw miejscowych
 odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
 budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

Poprawna budowa i redagowanie tekstów informacyjnych:

  1. Konstrukcja tekstów (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego
    akapitu).
  1. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł, zdanie, akapit, tekst.
  2. Redagowanie tekstów prasowych, na strony internetowe, social media
  3. Redagowanie tekstów informacyjnych, najczęściej popełniane błędy
  4. budowa tekstu.
  5. Korespondencja (list, pismo do klienta, informacja prasowa).
  6. Praca na materiałach uczestników: redagowanie tekstów.
  7. Pytania uczestników.
Scroll to Top