Redagowanie pism urzędowych i firmowych (online)

Termin

2024-06-05

Prowadzący szkolenie

Teresa Kruszona

Czas trwania

1 dzień/6 godzin akademickich

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Koszt

640 zł obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Gwarantujemy

 • najlepszych trenerów
 • miesięczne konsultacje z trenerem po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat
 • lunch, przerwa kawowa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów informacyjnych, urzędowych, opracowań, krótkich tekstów, uporządkowaniezasad ortograficznych, interpunkcyjnych, redagowania i
przypomnienie zasad poprawności językowej.

Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:

 pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i
przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
 pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
 zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
 zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy
wydarzeń dziejowych, zwroty grzecznościowe)
 podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu
zdania)
 zapis dat i wartości liczbowych
 zapis skrótów i skrótowców
Podstawowe zasady fleksji i składni:
 odmiana nazwisk polskich i obcych
 odmiana nazw miejscowych
 odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
 budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

Poprawna budowa i redagowanie tekstów informacyjnych:

 1. Konstrukcja tekstów (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego
  akapitu).
 1. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł, zdanie, akapit, tekst.
 2. Redagowanie tekstów prasowych, na strony internetowe, social media
 3. Redagowanie tekstów informacyjnych, najczęściej popełniane błędy
 4. budowa tekstu.
 5. Korespondencja (list, pismo do klienta, informacja prasowa).
 6. Praca na materiałach uczestników: redagowanie tekstów.
 7. Pytania uczestników.

Trener

Informacje

Masz pytania?

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

(22) 55 23 924

email: fundacja@fsd.edu.pl

Wszyscy uczestnicy, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (bądź przesłanie skanu na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top