Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

 

Cel zajęć

       Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Zajęcia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności pisania prostych aktów prawnych wynikających z k.p.a.

Zajęcia  mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami poprawnego rozumienia oraz pisania pism urzędowych. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie projektu decyzji administracyjnej.

       Podczas zajęć pokazany zostanie sposób redagowania pism, jaki wykształcili prawnicy, a także zostanie zwrócona uwaga na najczęściej popełniane błędy merytoryczne, językowe i redakcyjne w pisaniu pism o charakterze urzędowym. W czasie kursu jego uczestnicy zapoznają się również z podstawowymi zagadnieniami poprawności językowej z zakresu ortografii, interpunkcji, składni i leksyki. Ćwiczenia i zajęcia warsztatowe mają pozwolić uczestnikom zrozumieć podstawowe zagadnienia pisania pism prawnych z prawa administracyjnego.

Grupa docelowa

Zajęcia adresowane są do urzędników różnego szczebla administracji państwowej oraz samorządowej, którzy tworzą pisma urzędowe oraz akty prawne określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Zakres omawianych zagadnień

Uczestnicy zajęć będą mogli się dowiedzieć, jak należy właściwie napisać pismo urzędowe, spełniające podstawowe wymogi prawa oraz zgodne z zasadami języka polskiego. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność właściwego redagowania decyzji administracyjnych oraz postanowień. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi cechami charakterystycznymi języka prawnego i prawniczego prawa administracyjnego.

Program szkolenia:
 1. Język prawny i język prawniczy – podstawowe cechy, rozróżnienie i znaczenie dla techniki prawodawczej. Elementy każdego aktu prawnego. Właściwe stosowanie odesłań prawnych.
 2. Autorzy i adresaci pism prawnych – adresaci pism wynikających z k.p.a. Strona postępowania. Wszczęcie postępowania
 3. Rodzaje pism prawnych w k.p.a. – pochodzące od strony oraz od organu.
 4. Elementy decyzji administracyjnej określone w art. 107 k.p.a. oraz elementy postanowienia.
 5. Język prawa administracyjnego. Jak napisać decyzję administracyjną oraz postanowienie – ćwiczenia w pisaniu oraz warsztaty.
 6. Wybranie zagadnienia dotyczące wezwań i zawiadomień.
 7. Pytania uczestników.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • rozpoznaje rodzaje pism prawnych,
 • odróżnia styl urzędowy,
 • zna podstawowe zasady redakcji tekstu prawego,
 • rozpoznaje błędne podstawowe konstrukcje językowe i umie je poprawić,
 • wyjaśnia zasady tworzenia pism prawnych i administracyjnych,
 • umie zredagować decyzję administracyjną oraz postanowienie,
 • umie zastosować reguły określone w „Zasadach techniki prawodawczej” w pismach urzędowych,
 • umie zredagować pismo urzędowe,
 • posiada kompetencje z zakresu tworzenia pism urzędowych.

Prowadzący

AN1

Dr mult. Adam Niewiadomski – doktor nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; odbywa staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 3 monografii oraz ponad 80 artykułów naukowych;  pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Scroll to Top