Statut Fundacji

Statut Fundacji

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przyjęty w czerwcu 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w czerwcu 2013 roku.

STATUT FUNDACJI na rzecz ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego” mogąca używać skróconej nazwy „Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jacka Wegnera, Marię Wacławską, Jerzego Szejnocha, Lidię Piwońską, Andrzeja Kozieła, Marka Jabłonowskiego, Marię Miłoszewską, Ewę Stasiak-Jazukiewicz, Tomasza Płonkowskiego, Tadeusza Kononiuka, Danutę Grzelewską, Jerzego Bralczyka, Michała Zarembę, Bartłomieja Golkę, Włodzimierza Głodowskiego, Wiesława Sonczyka, Grażynę Majkowską, Jerzego Olędzkiego, Elżbietę Kossewską, Barbarę Sułek-Kowalską, Marię Łoszewską-Ołowską, Annę Zapolską, Monikę Biegaj, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Tadeusza Kowalskiego, Macieja Mrozowskiego, Michała Gajlewicza, Janusza Adamowskiego, Janusza Osicę, Jowitę Flankowską, Rafała Habielskiego, Iwonę Kubicz, Krystynę Mikulankę, Jerzego Jaruzelskiego, Henryka Zagańczyka, Andrzeja Świąteckiego, Włodzimierza Gogołka, Barbarę Mąkosę-Stępkowską, Marię Trzecińską-Łabędzką, Macieja Pacułę, Marka Kochana i Katarzynę Błeszyńską aktem notarialnym nr rep. A 3093/2002, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, przed notariuszem Tomaszem Filipowskim, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, kulturalnych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. utrzymanie i rozwój szkolnictwa dziennikarskiego na poziomie zawodowym i studiów wyższych;
 2. inspirowanie badań i studiów oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie masowego komunikowania;
 3. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa;
 4. skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków, dziennikarzy, wydawców, właścicieli środków masowego komunikowania w kraju i za granicą;
 5. działalność organizacyjna i programowa w środkach masowego przekazu;
 6. działalność organizacyjna i programowa w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnych;
 7. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym edukacja medialna;
 8. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym edukacja kulturalna;
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 17. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 19. działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. działanie związane z edukacją i promocją zdrowia;
 21. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 22. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 23. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i finansowanie:

 • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
 • konferencji, seminariów i sympozjów z zakresu dziennikarstwa i masowego komunikowania w kraju i za granicą oraz innych przedsięwzięć umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w zakresie edukacji dziennikarzy;
 • prac badawczych w dziedzinie komunikacji społecznej w tym z zakresu dziennikarstwa, reklamy w mediach, public relations i marketingu;
 • działalności szkoleniowej w zakresie określonym celami Fundacji;
 • publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu komunikowania masowego;
 • zakładania stacji radiowych i telewizyjnych oraz prowadzenia działalności programowej o profilu edukacyjnym.

2. tworzenie portali internetowych i innych form komunikowania z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych. 3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu).

§ 10

Dla osiągania swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.

Rozdział III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji i dotacji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 5. zbiórki i imprezy publiczne.

§ 14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 80 tysięcy złotych lub ekwiwalentu tej sumy w walutach obcych, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji, o czym zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Fundatorów.

§ 17

Tytuł Sponsora ma charakter honorowy.

§ 18

Tytuł Fundatora jest tytułem honorowym.

Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI

§19

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundatorów;
 • Zarząd Fundacji;
 • Zgromadzenie Ogólne Fundatorów.

§ 20

 1. Radę Fundatorów w składzie 3-5 osób wybiera ze swego grona, bezwzględną większością głosów oddanych, Zgromadzenie Ogólne Fundatorów, z tym że pierwszą Radę Fundatorów Zgromadzenie Ogólne Fundatorów wybiera zwykłą większością głosów oddanych.
 2. Rada Fundatorów jest powoływana na czas nieoznaczony. Zgromadzenie Ogólne może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady Fundatorów bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwała o odwołaniu Rady Fundatorów dla jej ważności wymaga powołania nowej Rady Fundatorów.

§ 21

Członkami Rady Fundatorów mogą być wyłącznie Fundatorzy.

§ 22

Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 23

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, które odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 24

Rada Fundatorów wybiera Przewodniczącego Rady Fundatorów.

§ 25

W posiedzeniach Rady Fundatorów może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji z głosem doradczym po uprzednim zaproszeniu przez Radę.

§ 26

Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali zaproszeni na dane posiedzenie co najmniej na 7 dni przez posiedzeniem.

§ 27

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 4. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych;
 5. udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej (x-krotność) Funduszu Założycielskiego;
 6. decydowanie o przeznaczeniu środków uzyskanych przez Fundację z działalności gospodarczej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33, 45, 47 i 48;
 8. opiniowanie projektów zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji a także występowanie z inicjatywą w tych sprawach,
 9. wyrażanie zgody na powołanie Komisji Programowej
 10. występowanie z inicjatywą zwołania Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

§ 28

Rada Fundatorów powołuje Zarząd w składzie 1-3 osób, w tym Prezesa Zarządu, na czas nieoznaczony.

§ 29

Członkiem Zarządu Fundacji może zostać Fundator lub osoba trzecia.

§ 30

Rada Fundatorów może w każdym czasie odwołać Zarząd lub każdego z jej członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 5. ustalanie regulaminu Biura Fundacji;
 6. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych;
 7. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz kwoty środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej;
 9. przygotowywanie projektów zmian Statutu Fundacji.

§ 32

Zarząd może powołać, jako swe ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z wybitnych dziennikarzy, twórców oraz naukowców skupionych wokół idei Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów.

§ 33

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundatorów.

§ 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji.

§ 35

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 36

 1. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów stanowią wszyscy Fundatorzy Fundacji.
 2. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundatorów, Zarząd Fundacji w drodze pisemnych zaproszeń za potwierdzeniem odbioru skierowanych do każdego z Fundatorów. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
 3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych spośród obecnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 37

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów należy:

 1. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych zaopiniowanych przez Radę Fundatorów;
 2. akceptacja wieloletnich planów działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Fundacji;
 3. akceptacja rocznych planów działalności i rocznych planów finansowych przedstawionych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Fundatorów;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundatorów;
 5. zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji;
 6. decydowanie o połączeniu z inną fundacją;
 7. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na wniosek Rady Fundatorów, przyjęty przez Radę Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały.

Rozdział V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • wydawniczej działalności prasowej, książkowej oraz nieperiodyków, w tym wydawniczej w zakresie wszystkich środków masowego komunikowania;
 • produkcyjnej i usługowej działalności w zakresie radia i telewizji, produkcji video;
 • reklamy i public relations;
 • badania opinii publicznej, konsumenckich badań stosowanych;
 • działalności szkoleniowej;
 • działalności doradczej;
 • organizacji targów, wystaw, konferencji, seminariów, sympozjów;
 • prowadzenia handlu hurtowego i detalicznego związanego z celami Fundacji.

§ 39

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI: ZMIANA STATUTU

§ 40

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 41

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów w drodze uchwały, przy czym uchwała ta może być podjęta jedynie na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowany pozytywnie przez Radę Fundatorów.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 43

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 44

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta może być podjęta jedynie na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowany pozytywnie przez Radę Fundatorów.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na wniosek Rady Fundatorów, przyjęty przez Radę Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały.

§ 47

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundatorów.

Scroll to Top