Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji jest dwuosobowy. Tworzą go prezes zarządu – Halina Grażyna Oblas-Fadlallah i członek zarządu – dr Maria Łoszewska Ołowska.

Halina Grażyna Oblas-Fadlallah – prezes zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Dziennikarstwa UW, jako koordynator projektów naukowo-badawczych oraz jest wydawcą pisma warsztatowego „PDF”. Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającej przy Wydziale Dziennikarstwa UW.

dr Maria Łoszewska-Ołowska – członek zarządu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa.
W latach 2003-2005 kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym. Od 2005 do 2008 roku wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

Scroll to Top