Projekt naukowy: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Fundacja dofinansowała – obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – realizowany w Instytucie Dziennikarstwa UW projekt “Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku”.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (dalej: CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki. Skanowanie wykonano w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji BN.

logo

W CBDU możliwe jest wyszukiwanie druków wg różnych kryteriów — zarówno takich, które standardowo wykorzystywane są w opisach bibliograficznych (te zostały w znacznym stopniu przejęte z opisów K. Zawadzkiego), jak i mniej typowych, np. językowych, tematycznych i innych. Druki odnoszące się do tych samych faktów, a zwłaszcza te, które są (prawdopodobnie lub na pewno) przekładami innych obecnych w bibliotece tekstów, zostały ze sobą połączone linkami. W wypadku dokumentów będących prawdopodobnie tłumaczeniami tekstów niezachowanych (lub nieznanych nam) podano informacje o tym, z jakiego języka były dokonane przekłady. Część druków została dodatkowo opatrzona komentarzami historycznymi dotyczącymi faktów i osób, o których mowa w danym dokumencie, komentarzami historyczno-medialnymi czy historyczno-językowymi. Do większości druków polskojęzycznych i do wielu niemieckojęzycznych dołączone są słowniczki objaśniające znaczenie nieużywanych dziś wyrazów czy związków frazeologicznych (w słowniczkach tych objaśnienia podawane są odpowiednio we współczesnej polszczyźnie i współczesnej niemczyźnie). Do niektórych tekstów polskich dołączono także słowniczki wyrażeń łacińskich zawartych w tych tekstach.

Repozytorium jest zamieszczone na serwerze Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: cbdu.id.uw.edu.pl.

Scroll to Top