Poprawność i etykieta językowa

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z klientami, petentami itp.,
 • wypowiadających się publicznie,
 • prowadzących prezentacje,
 • udzielających wypowiedzi dziennikarzom (np. rzecznicy prasowi)
 • mających potrzebę stworzenia wizerunku osoby kulturalnej, dobrze wychowanej

Program szkolenia:

Blok I – poprawność językowa
 Moduł I: Ortografia

 1. Pisownia łączna i rozdzielna (partykuła przecząca nie z rzeczownikami pospolitymi, nazwami własnymi i imiesłowami).
 2. Zakres użycia wielkiej i małej litery (w tym: nazwy funkcji i stanowisk).
 3. Zapis skrótów i skrótowców, ich rodzaj i odmiana.

Moduł II: Interpunkcja

 1. Przecinek w zdaniu złożonym i prostym oraz w wyrażeniach porównawczych
  (np. taki – jak).
 2. Kolejność znaków na końcu zdania i przy wyliczeniach punktowych.

Moduł III: Fleksja

 1. Odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych (w tym: nazwisk).

Moduł IV: Najczęściej występujące błędy: pleonazmy, tautologie, peryfrazy

Moduł V: Budowa tekstu

 1. Budowa zdania, podział tekstu na akapity.
 2. Środki stylistyczne służące dynamice i atrakcyjności tekstu (w tym: związki frazeologiczne).
 3. Kolejność informacji w tekście (co na początku, co na końcu tekstu).
 4. Analiza tekstów pisanych przez uczestników.

Moduł VI: Czas na pytania i odpowiedzi

Blok II – etykieta językowa
Moduł I: Etykieta językowa i pozajęzykowa

 1. Savoir-vivre. Grzeczność jako forma kształtowania wizerunku.
 2. Grzeczność jako społecznie akceptowania gra – strategie polskiej grzeczności.
 3. Dyrektywa obyczajowa NIE WYPADA NIE…

Moduł II: Grzeczność towarzyska a grzeczność firmowa.

 1. Tytulatura. Zasada precedencji.
 2. Przedstawianie się i przedstawianie komuś kogoś. Sposoby podawanie ręki. Mowa ciała. Kontakt wzrokowy.
 3. Telefonowanie.
 4. Wizytówki.
 5. Wygląd pracownika i pracownicy firmy.

Moduł III: Zwroty grzecznościowe w pismach urzędowych

 1. Formy zwrotu do adresata, formy adresu (nadawcy i odbiorcy), formy zakończenia pisma, formy podpisu (sygnatury nadawcy); elementy drukowane, elementy pisane ręcznie.
 2. Pismo w formie wydruku i w formie e-mailowej.
 3. List tradycyjny. Kartki świąteczne.
 4. Zasady netykiety (e-mailowego savoir-vivre’u).

Moduł IV: Uniwersalne formy komunikacji (międzynarodowy język kurtuazji).

 1. Grzeczność polska na tle innych kultur.

Prowadzące szkolenie:

Zdjęcie-do-tomu-jprof. Małgorzata Marcjanik – językoznawca, badaczka pragmatyki językowej, etykiety językowej i retoryki mediów; pracownik Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Retoryki Dziennikarskiej. Autorka książek o językowej grzeczności: Polska grzeczność językowa (Kielce 1997, 2000, 2002), W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej (Kielce 2001), Grzeczność w komunikacji językowej (Warszawa 2007, 2008, 2013), Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2009), Słownik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2014). Redaktorka naukowa prac zbiorowych: Polska etykieta językowa (współredaktor J. Anusiewicz; seria Język a kultura, t. 6, Wrocław 1992), Grzeczność nasza i obca (Warszawa 2005), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków (Warszawa 2006), Grzeczność na krańcach świata (Warszawa 2007), Retoryka mediów, retoryka w mediach (Warszawa 2012), Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Warszawa 2013).

Teresa Kruszona
teresa_kruszonaAbsolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 35 lat zajmuje się językiem polskim i poprawnością językową – najpierw w „Życiu Warszawy”, a od 1989 r. w „Gazecie Wyborczej”. Jest redaktorem sekretariatu redakcji i odpowiada za język „Gazety”. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego PAN. Dwukrotnie była jurorem Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach. W 2006 r. wydała tom „Ortografia i nie tylko…”. W 2007 r. dostała nagrodę w międzynarodowym konkursie World Young Reader Prizes Competition za cykl redakcyjny o języku polskim. Od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu poprawności ortograficznej oraz sposobów redagowania (z elementami poprawności językowej). Szkoliła m.in.: pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Banku Gospodarki Żywnościowej, ING Banku, Giełdy Papierów Wartościowych, PGNiG i wielu innych.

Informacje dodatkowe:

Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników, w wersji jedno lub dwudniowej. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492.

Scroll to Top