dr Grzegorz Gmiterek

Absolwent europeistycznych studiów filozoficzno – historycznych prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2001 r. – licencjat w zakresie filozofii i europeistyki; 2002 r. – magisterium w zakresie historii i europeistyki). W latach 2003 – 2011 związany z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie (pracował w Zakładzie Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu oraz Zakładzie Informacji Naukowej). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii uzyskał na podstawie pracy Biblioteka w środowisku Internetu społecznościowego (Biblioteka 2.0) obronionej w czerwcu 2011 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: dr hab. Jerzy Franke). Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii (obecnie w Katedrze Bibliografii i Dokumentacji).

Stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program “Library & Information Science”. W 2012 r. był laureatem Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego oraz Nagrody CLIO Wydziału Historycznego UW otrzymanych za książkę Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0). Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących wykorzystania nowych technologii w sferze kultury, edukacji i nauki.

 

Scroll to Top