Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Redagowanie aktów administracji i korespondencji w postępowaniu administracyjnym

Cel szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

Program szkolenia:

  1. Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego. Język prawny i język prawniczy – podstawowe cechy, rozróżnienie i znaczenie dla techniki prawodawczej. Elementy każdego aktu prawnego. Właściwe stosowanie odesłań prawnych.
  2. Cechy charakterystyczne języka urzędowego. Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
  3. Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności
    i skuteczności komunikacyjnej.
  4. Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych. Podstawowe zasady redakcji i korekty tekstów urzędowych.
  5. Czytelność tekstu. Styl urzędowy, język prawny i prawniczy – charakterystyka lingwistyczna.
  6. Empatia komunikacyjna nadawcy. Komunikatywność tekstu urzędowego – precyzja słowa
  7. Styl językowy pism urzędowych.
  8. Poprawność językowa pism urzędowych. Najczęściej spotykane błędy:

writing-1149962_960_720

Prowadzący:

dr mult. Adam Niewiadomski – doktor nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; odbywał staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 3 monografii oraz ponad 80 artykułów naukowych;  pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zrealizował 21 szkoleń otwartych po 30 godz. (840 osób) dla Uniwersytetu Otwartego UW; prowadził zajęcia dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu Dobre prawo sprawne rządzenie – łącznie ok. 1600 uczestników z województwa podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego oraz 46 urzędników z Ministerstwa. Autor kursu przygotowawczego elearningowego w zakresie służby przygotowawczej dotyczącego Zasad techniki prawodawczej – kursy zaliczają wszyscy początkujący urzędnicy w Polsce. Od 2008 r. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i poprawności językowej pism urzędowych m.in. dla Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, LuxMed; Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Klienci