Tajniki Kodeksu postępowania administracyjnego

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Tajniki Kodeksu postępowania administracyjnego

Cel: wyjaśnienie możliwości, jakie daje stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego zarówno dla organu, jak i dla stron. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony prawidłowy model stosowania przepisów tego Kodeksu oraz rozwiane wątpliwości powstające na jego gruncie

Korzyści: uzyskanie umiejętności prawidłowego i twórczego prowadzenia postępowania administracyjnego oraz właściwego korzystania z narzędzi prawnych przysługujących organowi i stronie

Adresat: pracownicy organów administracji publicznej, pełnomocnicy stron postępowań administracyjnych

PROGRAM

 1. Zakres stosowania KPA w postępowaniach przed organami NCN
 2. Rodzaje i specyfika aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji
 3. Organy administracji
 4. Wykonywanie działań w imieniu organu
 5. Realizacja zasad ogólnych KPA
 6. Jak prawidłowo konstruować decyzje administracyjne (część warsztatowa)
 7. Jak prawidłowo prowadzić postępowanie przed organem administracji w pierwszej instancji
 8. Jak prowadzić postępowanie odwoławcze
 9. Jak prowadzić postępowanie nadzwyczajne
 10. Jak załatwiać skargi, wnioski i petycje
 11. Dyskusja nad problemami i kwestiami przedstawionymi przez Uczestników.

Aleksander Jakubowski – doktor nauk prawnych. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe.

Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Scroll to Top