Prawo prasowe w praktyce

Szkolenie obejmować będzie nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie prawo prasowe, ale także regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prawie cywilnym i karnym oraz autorskim. Program dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych oraz rzeczników prasowych.

Obejmuje wyłącznie te kwestie z zakresu prawa mediów, które należy uznać za niezbędne w komunikacji zewnętrznej, zwłaszcza zaś w relacjach z dziennikarzami. Zagadnienia analizowane są  z uwzględnieniem ich praktycznego aspektu. Towarzyszy temu między innymi: analiza kazusów, analiza krótkich materiałów prasowych pokazujących poprawne lub błędne zachowania osób udzielających informacji, analiza fotografii pod kątem ich potencjalnego wykorzystania na stronach internetowych, w pismach firmowych, ulotkach reklamowych, itp.

Cele szkolenia:

Uzyskanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej:

 • sprostowań– istoty tej instytucji, zasad zamieszczania i konstruowania materiałów  tego rodzaju oraz możliwych w tym zakresie roszczeń
 • prawa do autoryzacji wypowiedzi i wywiadu
 • zasad udzielania informacji o firmie
 • szeroko rozumianej problematyki ochrony dóbr osobistych (dobrego imienia, godności, wizerunku, głosu i prywatności) w tym: zakazu zniesławiania i znieważania
 • granic dozwolonej krytyki prasowej oraz  sposobów reakcji na niezgodne z prawem działania dziennikarzy

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • poprawnego konstruowania tekstu sprostowań, tak aby zminimalizować ryzyko ich odrzucenia przez redaktora naczelnego,
 • właściwego, z punktu widzenia zasad prawa, reagowania na krytyczne informacje o firmie,
 • odróżniania publikacji niosących za sobą naruszenie dóbr osobistych, od tych, które mieszczą się w granicach dozwolenia, tak aby właściwie dobrać ewentualny środek prawnej reakcji,
 • wpływu na kształt publikacji o osobie i firmie, zwłaszcza w sytuacji udzielania wypowiedzi dla prasy.
prawo

Program szkolenia:

1. Zasady kontaktu z dziennikarzami i udzielania informacji prasie na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego. W tym:

 • obowiązek udzielania informacji (kiedy istnieje od strony prawnej, kiedy ma wyłącznie wymiar wizerunkowy);
 • przyczyny odmowy udzielenia informacji od strony prawnej;
 • jak odmawiać udzielenia informacji, aby z jednej strony nie złamać prawa jej udzieleniem z drugiej zaś zachować się skutecznie od strony wizerunkowej;
 • praktyczne zasady dotyczące kontaktu z dziennikarzami na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej. O czym pamiętać, o co zabiegać, na co uważać, jak się przygotowywać do tego kontaktu;
 • jak się zachować jeśli w kontakcie z dziennikarzem zdobyłem się na zbyt dużą szczerość i podałem informacje naruszające jedną z tajemnic;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej a konieczność udzielania informacji przed kamerą i mikrofonem;
 • jak zachowywać się w sytuacji, gdy wzgląd na ochronę danych osobowych stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji a (uwzględniając aspekt wizerunkowy i komunikacyjny) powinniśmy odnieść się do istoty zagadnienia, którego dotyczy zapytanie;
 • uregulowania prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej według ustawy o dostępie a regulacja ustawy – prawo prasowe;
 • konsekwencje nieuprawnionego nie udzielenia informacji publicznej.

2. Dziennikarz według prawa polskiego.

 • Kto nim jest? Jakie kryteria musi spełniać osoba należąca do tej grupy zawodowej?
 • Czy istnieje możliwość dotarcia do bazy czynnych dziennikarzy w Polsce?
 • Czy udostępniając informację publiczną mamy prawo żądać potwierdzenia tego, że osoba wnioskująca o nią jest dziennikarzem ?
 • Czy prawo tworzy odrębne tryby udzielania informacji dziennikarzom i pozostałym osobom?

3. Media według prawa polskiego.

 • Czy każdy portal internetowy jest prasą?
 • Czy osoba, która powołuje się na to, że jest pracownikiem portalu jest dziennikarzem?
 • Czy wewnętrzne biuletyny są prasą i wymagają rejestracji?

4. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego. W tym: na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona skomentowana, etc.

5. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu (z uwzględnieniem konsekwencji jakie niesie dla obwiązywania przepisów prawa prasowego wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2011 r.):

 • czym jest autoryzacja od strony prawnej,
 • jakie przewidywane są zmiany w tym zakresie,
 • o czym powinniśmy pamiętać przystępując do rozmowy z dziennikarzem – praktyczne rady w tym zakresie,
 • jak się do niej przygotowywać,
 • jakich zachowań unikać autoryzując tekst,
 • autoryzacja wywiadu a autoryzacja przekazanej informacji nie mającej charakteru wywiadu,
 • jak się uchronić od błędów przy udzielaniu informacji, unikając nadużywania autoryzacji.

6. Aktualny stan prawny dotyczący sprostowań jako formy pozasądowej reakcji na treści zawarte w publikacji prasowej.

 • czym jest sprostowanie,
 • czy i kiedy warto pisać sprostowania,
 • w jaki inny sposób skutecznie reagować na treści nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste; kiedy i co jest bardziej opłacalne,
 • o czym trzeba pamiętać, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia sprostowania,
 • do kogo wysyłamy napisany tekst,
 • jakie najczęściej błędy popełniają piszący,
 • czy istnieją różnice między pismami tego rodzaju pisanymi do prasy drukowanej, a tymi, które będą nadsyłane do radia i telewizji,
 • jakie środki przewiduje prawo w sytuacji bezpodstawnego odrzucenia tekstu przez redaktora naczelnego,
 • inne formy reagowania na treści nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste.

7. Dobra osobiste i ich ochrona ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrego imienia, godności, prywatności, wizerunku i głosu. W tym:

 • na czym polega naruszenie wymienionych dóbr;
 • kiedy mimo generalnego zakazu ich naruszania prawo ewentualnie dopuszcza ingerencję i nie traktuje jej jako bezprawnej;
 • jak reagować na naruszenia i jakie konsekwencje w świetle prawa grożą sprawcy, zarówno gdy chodzi o prawo karne jak i cywilne;
 • krytyka i jej granice – kiedy musimy się pogodzić z tym, że pojawiły się niekorzystne informacje i jak reagować w takich sytuacjach.

8. Wizerunek i głos:

 • jakie regulacje określają ochronę wizerunku,
 • jakie są granice swobodnej publikacji wizerunku danej osoby,
 • kiedy możemy sprzeciwić się publikacji, a kiedy musimy się pogodzić z tym, że zdjęcie może być wykorzystane bez zgody zainteresowanego,
 • jak prawo odnosi się do wizerunku funkcjonariuszy publicznych;
 • regulacje dotyczące zapisów fonicznych i wizualnych w prawie prasowym – co oznaczają w praktyce,
 • dopuszczalny zakres wykorzystania przez dziennikarza ukrytej kamery i mikrofonu;
 • prawo do wizerunku osoby portretowanej a prawo twórcy fotografii;
 • o czym musimy pamiętać myśląc o publikacji zdjęć w folderach reklamowych, biuletynach, czasopismach firmowych, na stronie internetowej, czyli zasady wykorzystywania zdjęć przedstawiających konkretne osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

9. Prywatność:

 • analiza wybranych sytuacji dotyczących styku prywatności i działalności zawodowej a strategia komunikowania
 • czym jest prywatność,
 • jak jest chroniona,
 • kiedy pomimo generalnego zakazu publikacji informacji z tej sfery prawo (na zasadzie wyjątku) dopuszcza taką możliwość,
 • w jakich przypadkach prywatność nie stanowi okoliczności uzasadniającej odmowę udzielenia informacji

10. Jak się zachować (od strony prawnej), gdy pojawia się niekorzystna publikacja o firmie. W tym:

 • jak dotrzeć do treści materiału, czyli jakie przepisy regulują obowiązek utrwalenia i archiwizacji audycji, reklamy lub innego przekazu przez nadawcę, jakie są zasady udostępniania tych nagrań,
 • ocena materiału pod kątem naruszenia prawa, czyli jaka wartość mogła zostać naruszona i jaką jej ochronę przewiduje prawo,
 • jeśli prawo przewiduje różne drogi -udzielenia ochrony od czego uzależniać wybór jednej z nich, czy warto korzystać z wszystkich możliwych,
 • czym się różni tryb cywilny dochodzenia roszczeń od drogi postępowania karnego,
 • jakie żądania można zgłosić wybierając drogę cywilnoprawną, od czego uzależniać wybór roszczeń oraz o czym należy pamiętać występując z żądaniem oświadczenia odpowiedniej treści (w szczególności przeprosin),
 • czy tuż po publikacji, w obawie przed kolejną, można skutecznie, przy pomocy środków prawnych, przeciwdziałać jej pojawieniu się;
 • jak reagować na niekorzystne informacje o firmie.

11. Rozmówca i dziennikarz – czyli do czego zobowiązuje tajemnica dziennikarska i jak powstaje. Jak może z niej „korzystać” osoba udzielająca informacji dziennikarzowi.

Trener:

dr Maria Łoszewska-Ołowska – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na innych uczelniach (Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego). W latach 2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW. Autorka podręcznika „Podstawy prawa dla dziennikarzy”. Zakres specjalizacji: prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów, zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową. Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

 1. Formularz zgłoszeniowy - Prawo prasowe w praktyce
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje