Kontakt i o nas

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego
ul. Bednarska 2-4, lok. 15, 00-310 Warszawa
tel. (22) 55 23 924, 502 825 492
e-mail: fundacja@fsd.edu.pl

Konto bankowe: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724
KRS rejestr stowarzyszeń: 0000159132
KRS rejestr przedsiębiorców: 0058833943
REGON: 015467605
NIP: 521-32-36-597

Zarząd fundacji:
Halina Grażyna Oblas-Fadlallah – prezes zarządu
Maria Łoszewska-Ołowska – członek zarządu

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji.  Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Jednym z głównych celów na polu nauki jest inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa – jednym z przykładów jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadania realizowane przez Fundację w sposób integralny wiążą się z utrzymaniem i rozwojem szkolnictwa dziennikarskiego poprzez upowszechnianie wyników badań w formie konferencji, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego kraju. Podejmowane w poszczególnych zadaniach tematy mają charakter innowacyjny, dotychczas zgłębiany fragmentarycznie lub wyłącznie z jednej perspektywy. Zasięg i skala podejmowanych zadań obejmuje całą Polskę, w tym przede wszystkim przedstawicieli świata nauki (także doktorantów) z wielu ośrodków naukowych, mediów, ale – w nie mniejszym stopniu – również studentów. Fundacja od lat organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje i materiały pokonferencyjne oraz realizuje projekty badawcze.

W obszarze działalności naukowej Fundacja organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje, monografie, materiały pokonferencyjne, przygotowuje raporty dla firm oraz realizuje projekty naukowe:

 • dofinansowanie publikacji dotyczącej współczesnych stosunków polsko-izraelskich,
 • realizacja projektu dla MSWiA „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • projekt dofinansowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa ” Własność to odpowiedzialność”
 • organizacja trzech konferencji naukowych dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: III Konferencja Naukowa z cyklu Tożsamość nauk o mediach: „Rola mediów w edukacji społecznej”; IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze; Konferencja Medioznawców: „Internetowość mediów masowych”,
 • organizacja 3 edycji konferencji „Logistyka i administrowanie mediami”,
 • organizator konferencji „V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze”,
 • współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, realizowana jest III edycja.

W obszarze działalności kulturalnej Fundacja realizowała projekt promujący język ojczysty, digitalizację polskich druków ulotnych i Polski dotyczących XVII i XVIII wieku, trzy edycje spotkań z fotografią dokumentalną oraz warsztaty fotograficzne:

 • Projekt „Polski? Ogarniam”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Kultury m. st. Warszawy  trzy edycje „Warszawskie spotkania z fotografią dokumentalną
 • Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Kultury m.st. Warszawa „Moje miejsce zamieszkania”
 • Projekt warsztaty fotograficzne „Oblicza fotografii”
 • Projekt dofinansowany przez dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy – warsztaty dziennikarskie „Codzienna przestrzeń”
 • Realizacja projektu finansowanego przez Ambasadę RP w Wiedniu – „Jacy jesteście?”
 • Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm jutra” – „Jan Nowak-Jeziorański: kurier Armii Krajowej, człowiek radia, polityk”

W obszarze działalności edukacyjnej Fundacja zrealizowała projekty skierowane do młodzieży szkół średnich, studentów, dziennikarzy mediów lokalnych, m.in. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, z zakresu ekonomii, integracji europejskiej oraz procesów prywatyzacyjnych.

 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy
 • „Mały odkrywca i kraina bajek”
 • „Warszawska mapa miejsc z charakterem”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Warszawa nieokryta”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Mapa warszawskich miejsc z charakterem”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Akademia młodego dziennikarza”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Maria Curie-Skłodowska – uczona i obywatelka”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Misje Jana Karskiego”
 • Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy – warsztaty dziennikarskie „Julian Tuwim – poeta Warszawy”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa – warsztaty dziennikarskie „Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych”

Fundacja wspiera wydawanie gazety studenckiej Instytutu Dziennikarstwa UW „PDF” oraz portalu studenckiego pdf.edu.pl – gazeta i portal są poświęcone zagadnieniom z zakresu mediów, public relations oraz fotografii dokumentalnej i reportażowej.

 • Współfinansowanie wydawania czasopisma naukowego Instytutu Dziennikarstwa UW „Zeszyty medioznawcze”
 • Cotygodniowe otwarte warsztaty dziennikarskie dla studentów uczelni warszawskich
 • Cotygodniowe otwarte warsztaty fotograficzne dla studentów uczelni warszawskich
 • Prowadzenie warsztatów dziennikarskich w ramach projektu „Informacje – kto ma rację?” przyczyniającego się do rozwoju kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych wśród dzieci ze szkół podstawowych na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 • Warsztaty fotograficzne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Perpetuum Mobile

Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową. Szkolenia prowadzą uznani eksperci o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, ludzie z wiodących uczelni i firm, co zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenia są adresowane do osób otwartych na nowe doświadczenia ,które pragną rozwijać swoje umiejętności z różnych dziedzin. Nasi wykładowcy, to często autorzy podręczników, dobrze zorientowani w potrzebach firm i instytucji. Ich szeroka wiedza w połączeniu z  najskuteczniejszymi metodami i technikami nauczania zapewnia przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób  i dostosowany do potrzeb uczestników. Nasi eksperci  podzielą się z uczestnikami najnowszą wiedzą z zakresu poprawności językowej, redagowania pism i tekstów, prawa prasowego, social media, komunikacja w firmie i PR, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, prawa prasowego, wystąpień publicznych, a także fotografii dokumentalnej. Nasze szkolenia prowadzone są ciekawie i pozwalają skutecznie zastosować w pracy zdobytą wiedzę . W szkoleniach otwartych i zamkniętych brali udział pracownicy z takich instytucji, firm, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria Prezydenta RP, Carrefour Polska, Naczelna Izba Kontroli, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych, BGŻ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe w Legionowie,  Skanska Polska, Polska Akcja Humanitarna, Vattenfall Heat Polska, Ministerstwo Skarbu Państwa, PFRON, Lasy Państwowe, PZU Życie,  Agencja Nieruchomości Rolnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Naczelna Izba Kontroli, BGŻ, ING Bank Śląski, PKO BP S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Pamięci Narodowej, Energa S.A, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Adama Mickiewicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Kancelaria Sejmu i Senatu,  i wielu innych.

W realizowanych szkoleniach dbamy o wysoką jakość i praktyczność przeprowadzanych zajęć

Fundacja w sposób rzetelny prowadzi politykę finansową i od początku funkcjonowania terminowo i prawidłowo wywiązuje się z realizowanych zadań.

 

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przyjęty w czerwcu 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w czerwcu 2013 roku.

STATUT FUNDACJI na rzecz ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego” mogąca używać skróconej nazwy „Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jacka Wegnera, Marię Wacławską, Jerzego Szejnocha, Lidię Piwońską, Andrzeja Kozieła, Marka Jabłonowskiego, Marię Miłoszewską, Ewę Stasiak-Jazukiewicz, Tomasza Płonkowskiego, Tadeusza Kononiuka, Danutę Grzelewską, Jerzego Bralczyka, Michała Zarembę, Bartłomieja Golkę, Włodzimierza Głodowskiego, Wiesława Sonczyka, Grażynę Majkowską, Jerzego Olędzkiego, Elżbietę Kossewską, Barbarę Sułek-Kowalską, Marię Łoszewską-Ołowską, Annę Zapolską, Monikę Biegaj, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Tadeusza Kowalskiego, Macieja Mrozowskiego, Michała Gajlewicza, Janusza Adamowskiego, Janusza Osicę, Jowitę Flankowską, Rafała Habielskiego, Iwonę Kubicz, Krystynę Mikulankę, Jerzego Jaruzelskiego, Henryka Zagańczyka, Andrzeja Świąteckiego, Włodzimierza Gogołka, Barbarę Mąkosę-Stępkowską, Marię Trzecińską-Łabędzką, Macieja Pacułę, Marka Kochana i Katarzynę Błeszyńską aktem notarialnym nr rep. A 3093/2002, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, przed notariuszem Tomaszem Filipowskim, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, kulturalnych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


Rozdział II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. utrzymanie i rozwój szkolnictwa dziennikarskiego na poziomie zawodowym i studiów wyższych;
 2. inspirowanie badań i studiów oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie masowego komunikowania;
 3. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa;
 4. skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków, dziennikarzy, wydawców, właścicieli środków masowego komunikowania w kraju i za granicą;
 5. działalność organizacyjna i programowa w środkach masowego przekazu;
 6. działalność organizacyjna i programowa w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnych;
 7. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym edukacja medialna;
 8. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym edukacja kulturalna;
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 17. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 19. działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. działanie związane z edukacją i promocją zdrowia;
 21. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 22. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 23. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:

 • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
 • konferencji, seminariów i sympozjów z zakresu dziennikarstwa i masowego komunikowania w kraju i za granicą oraz innych przedsięwzięć umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w zakresie edukacji dziennikarzy;
 • prac badawczych w dziedzinie komunikacji społecznej w tym z zakresu dziennikarstwa, reklamy w mediach, public relations i marketingu;
 • działalności szkoleniowej w zakresie określonym celami Fundacji;
 • publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu komunikowania masowego;
 • zakładania stacji radiowych i telewizyjnych oraz prowadzenia działalności programowej o profilu edukacyjnym.

2. tworzenie portali internetowych i innych form komunikowania z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych.
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu).

§ 10

Dla osiągania swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.

Rozdział III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji i dotacji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 5. zbiórki i imprezy publiczne.

§ 14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 80 tysięcy złotych lub ekwiwalentu tej sumy w walutach obcych, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji, o czym zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Fundatorów.

§ 17

Tytuł Sponsora ma charakter honorowy.

§ 18

Tytuł Fundatora jest tytułem honorowym.

Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI

§19

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundatorów;
 • Zarząd Fundacji;
 • Zgromadzenie Ogólne Fundatorów.

§ 20

 1. Radę Fundatorów w składzie 3-5 osób wybiera ze swego grona, bezwzględną większością głosów oddanych, Zgromadzenie Ogólne Fundatorów, z tym że pierwszą Radę Fundatorów Zgromadzenie Ogólne Fundatorów wybiera zwykłą większością głosów oddanych.
 2. Rada Fundatorów jest powoływana na czas nieoznaczony. Zgromadzenie Ogólne może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady Fundatorów bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwała o odwołaniu Rady Fundatorów dla jej ważności wymaga powołania nowej Rady Fundatorów.

§ 21

Członkami Rady Fundatorów mogą być wyłącznie Fundatorzy.

§ 22

Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 23

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, które odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 24

Rada Fundatorów wybiera Przewodniczącego Rady Fundatorów.

§ 25

W posiedzeniach Rady Fundatorów może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji z głosem doradczym po uprzednim zaproszeniu przez Radę.

§ 26

Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali zaproszeni na dane posiedzenie co najmniej na 7 dni przez posiedzeniem.

§ 27

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 4. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych;
 5. udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej (x-krotność) Funduszu Założycielskiego;
 6. decydowanie o przeznaczeniu środków uzyskanych przez Fundację z działalności gospodarczej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33, 45, 47 i 48;
 8. opiniowanie projektów zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji a także występowanie z inicjatywą w tych sprawach,
 9. wyrażanie zgody na powołanie Komisji Programowej
 10. występowanie z inicjatywą zwołania Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

§ 28

Rada Fundatorów powołuje Zarząd w składzie 1-3 osób, w tym Prezesa Zarządu, na czas nieoznaczony.

§ 29

Członkiem Zarządu Fundacji może zostać Fundator lub osoba trzecia.

§ 30

Rada Fundatorów może w każdym czasie odwołać Zarząd lub każdego z jej członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 5. ustalanie regulaminu Biura Fundacji;
 6. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych;
 7. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz kwoty środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej;
 9. przygotowywanie projektów zmian Statutu Fundacji.

§ 32

Zarząd może powołać, jako swe ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z wybitnych dziennikarzy, twórców oraz naukowców skupionych wokół idei Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów.

§ 33

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundatorów.

§ 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji.

§ 35

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 36

 1. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów stanowią wszyscy Fundatorzy Fundacji.
 2. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundatorów, Zarząd Fundacji w drodze pisemnych zaproszeń za potwierdzeniem odbioru skierowanych do każdego z Fundatorów. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
 3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych spośród obecnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 37

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów należy:

 1. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych zaopiniowanych przez Radę Fundatorów;
 2. akceptacja wieloletnich planów działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Fundacji;
 3. akceptacja rocznych planów działalności i rocznych planów finansowych przedstawionych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Fundatorów;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundatorów;
 5. zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji;
 6. decydowanie o połączeniu z inną fundacją;
 7. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na wniosek Rady Fundatorów, przyjęty przez Radę Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały.

Rozdział V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • wydawniczej działalności prasowej, książkowej oraz nieperiodyków, w tym wydawniczej w zakresie wszystkich środków masowego komunikowania;
 • produkcyjnej i usługowej działalności w zakresie radia i telewizji, produkcji video;
 • reklamy i public relations;
 • badania opinii publicznej, konsumenckich badań stosowanych;
 • działalności szkoleniowej;
 • działalności doradczej;
 • organizacji targów, wystaw, konferencji, seminariów, sympozjów;
 • prowadzenia handlu hurtowego i detalicznego związanego z celami Fundacji.

§ 39

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI: ZMIANA STATUTU

§ 40

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 41

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów w drodze uchwały, przy czym uchwała ta może być podjęta jedynie na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowany pozytywnie przez Radę Fundatorów.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 43

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 44

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta może być podjęta jedynie na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowany pozytywnie przez Radę Fundatorów.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na wniosek Rady Fundatorów, przyjęty przez Radę Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały.

§ 47

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundatorów.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ FSD

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
Fundacja FSD, pełna nazwa: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4, kod pocztowy: 00-310, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0058833943. NIP: 521-32-36-597
Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem: http://www.fsd.edu.pl w którym zamieszczane są oferty Szkoleń  oraz, poprzez który Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Szkoleniu
Siła wyższa – oznacza nagłe i niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli Stron Umowy, czyniące wykonanie Umowy czasowo albo zupełnie niemożliwym, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przez zachowanie należytej staranności, przejawy siły wyższej mogą obejmować, ale nie są ograniczone do takich zdarzeń, jak ogień, trzęsienie ziemi, powódź, embargo, wojna, akty sabotażu, pod warunkiem, że zarówno strajki, jak również lokaut pracowników Strony nie stanowią zdarzenia siły wyższej dla tej Strony, Strona obciążona taką siłą wyższą powinna w porę zawiadomić na piśmie o takim zdarzeniu drugą Stronę i powinna podjąć starania, aby uniknąć lub usunąć przyczynę, a także wznowić wykonanie Umowy
Strony – Usługobiorca oraz Fundacja FSD
Szkolenie – usługa szkoleniowa z określonej dziedziny realizowana przez Fundację FSD mająca na celu przedstawienie odbiorcom tej usługi – Uczestnikom, określonej wiedzy
Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu przez Usługobiorcę, jak również sam Usługobiorca, gdy dokonuje zgłoszenia samego siebie do udziału w Szkoleniu
Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługobiorcą a fundacją FSD, której przedmiotem jest udział w Szkoleniu, której treść stanowią w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również szczegółowe informacje o danym Szkoleniu znajdujące się w Serwisie
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, dokonująca zgłoszenia do udziału w Szkoleniu, przy czym Usługobiorca może być również Uczestnikiem
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin świadczenia usług Fundacji FSD z siedzibą w Warszawie określa zasady sprzedaży Szkoleń poprzez transakcje on-line przeprowadzane za pośrednictwem Serwisu prowadzonego pod adresem: http://www.fsd.edu.pl
 2. Organizatorem Szkoleń jest Fundacja FSD.
 3. Sprzedaż Szkoleń za pośrednictwem Serwisu odbywa się poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Fundacją FSD a Usługobiorcą.
 4. Usługobiorca oraz Uczestnik Szkolenia mogą być tą samą osobą.
 5. Tematyka oraz dokładny harmonogram Szkoleń prezentowany jest w
Serwisie.
 1. Zamieszczone za pośrednictwem Serwisu informacje o organizowanych Szkoleniach stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Fundacja FSD oświadcza, że podejmuje należyte starania, aby:
  • Szkolenia prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, niezbędne do przekazania wiedzy odnoszącej się do zakresu danego Szkolenia,
  • dostarczyć Uczestnikowi odpowiednio opracowane materiały szkoleniowe związane z tematem danego Szkolenia, certyfikat udziału w szkoleniu.
 3. Fundacja FSD nie ponosi odpowiedzialności za stan zadowolenia Uczestnika z tytuły jego uczestnictwa w Szkoleniu W związku z powyższym ani Usługobiorca ani Uczestnik Szkolenia nie mogą kierować roszczeń we wskazanym powyżej zakresie, a w szczególności odstąpić od zapłaty ceny za Szkolenie, żądać zmniejszenia ceny czy domagać się jej zwrotu w przypadku dokonanej przedpłaty.
§ 2 Warunki uczestnictwa
 1. Zawarcie Umowy następuje przez zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu, po przez przesłanie on-line wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie zawierającego szczegółowe dane Usługobiorcy oraz Uczestnika Szkolenia.
 2. Z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Umowę uznaje się za zawartą. Treść zawartej Umowy stanowią w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie informacje zamieszczone w programie danego Szkolenia, który został udostępniony w Serwisie.
 3. W przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników (minimalna liczba uczestników dla każdego z organizowanych Szkoleń może się różnić) na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Fundacja FSD zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu Szkolenia oraz zwrot ceny, jeżeli została dokonana przedpłata.
§ 3 Koszty
 1. Cena udziału jednego Uczestnika w Szkoleniu jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu.
 2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje udział w Szkoleniu jednego Uczestnika, pakiet materiałów, certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu oraz świadczone na rzecz Uczestnika usługi cateringowe, jeżeli zostały przewidziane w programie Szkolenia.
 3. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu Uczestnika do miejsca organizacji szkolenia.
§ 4 Odstąpienie od umowy
 1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, w terminie do 7 dni przed Szkoleniem. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: szkolenia@fsd.edu.pl
 2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wiąże się z koniecznością zapłaty całości ceny w wysokości wskazanej w Serwisie.
 3. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od Umowy, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 4. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1, Uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy uczestników Szkolenia i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot zapłaconej ceny za Szkolenie na podany przez siebie numer rachunku bankowego.
 5. Usługobiorca może przekazać prawo uczestnictwa w Szkoleniu osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. Fundacja FSD zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją FSD a Uczestnikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji FSD.

 

Zgodnie z przepisami Fundacja składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności statutowej i niestatutowej. Poniżej publikujemy coroczne sprawozdania, składane w KRS, począwszy od 2008 roku.

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje